Wonderbly Villkor

Välkommen till Wonderbly. Vi hoppas att du ska bli nöjd med din beställning och att du ska få den levererad i god tid.
Wonderbly gör personaliserade böcker baserade på ett barns namn. Varje bok från Wonderbly specialbeställs och är unik för ett visst barns namn. Den här webbplatsen ägs och drivs av Lostmy.name Limited (under varumärket Wonderbly) ("Vi", "Oss"). Om du vill kontakta oss om något som du finner på den här webbplatsen ber vi dig skicka ett mejl till e-postadressen hello@wonderbly.com.
Följande villkor reglerar innehållet och användningen av webbplatsen www.wonderbly.com ("Webbplatsen") och anger de villkor enligt vilka vi tillhandahåller de produkter som presenteras på Webbplatsen ("Produkterna"). Vi ber dig läsa Villkoren för försäljning noga innan du använder Webbplatsen och innan du beställer några Produkter via Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen och/eller beställa Produkter verifierar du att du har läst, förstått och godkänt att följa dessa generella Villkor. Du kan skriva ut de här Villkoren genom att klicka på utskriftssymbolen i din webbläsare.
De här Villkoren gäller för all försäljning av Produkterna av Oss via Webbplatsen och ersätter eventuella andra villkor som är angivna eller som det hänvisas till på andra ställen eller som görs gällande av handelsvillkor, tullbestämmelser, praxis eller affärstransaktioner såvida inte något annat skriftligen specifikt överenskommits med Oss. Om du inte godkänner de här Villkoren kan du inte använda Webbplatsen. Notera att vi kan komma att ändra de här Villkoren och att du därför bör kontrollera dem på nytt med jämna mellanrum. Om någon eventuell modifiering inte godkänns av dig ska du upphöra att använda dig av Webbplatsen. Om du inte upphör att använda Webbplatsen anses du ha godkänt ändringarna.

Definitioner
“Köpare” är den person vars namn angivits i beställningen;
“Avtal” är Beställningen och Beställningsbekräftelsen;
“Felaktig” innebär att det finns ett fel eller en defekt; att det är bristfälligt eller inkomplett;
“Beställning” är din beställning av en Produkt från Webbplatsen;
“Pris” är produktens pris tillsammans med porto och förpackningskostnader samt eventuella tillämpliga skatter som gäller vid tidpunkten för Beställningen (exklusive eventuell moms och tullavgifter för vilka Köparen ansvarar i enlighet med avsnittet "Prissättning och betalning" i de här Villkoren), och med förbehåll för eventuella kampanjerbjudanden eller rabatter som är giltiga vid tillfället;
“Villkor” är de standardvillkor för försäljningen som redogörs för i det här dokumentet.

Logga in på och använda Webbplatsen
Du tillåts inte använda Webbplatsen på något otillbörligt eller olagligt sätt eller så att det utgör ett brott mot någon lagstiftning eller licensiering som du är ansvarig för att följa. Du förbinder dig att följa alla skäliga instruktioner som vi kan komma att delge dig vid någon tidpunkt gällande användningen av Webbplatsen.
I och med att du lägger en beställning godkänner du att vi får granska din beställning och innehållet i denna, för att tillse att den följer våra riktlinjer och de här Villkoren och du godkänner att vi har möjlighet att vägra fullfölja en beställning i det fall vi anser att innehållet är ett brott mot de här Villkoren och våra riktlinjer.

Äganderätt och nyttjanderätt
All immateriell rätt (det vill säga patent, registrerade och oregistrerade varumärken och servicemärken, domännamn, registrerade designer och designupphovsrätter, copyright, databasrättigheter samt moraliska rättigheter och rättigheter till datorprogramvara) i och i samband med Webbplatsen samt allt innehåll och material som ingår i Webbplatsen ("Webbplatsinnehåll") ägs av och ska fortsättningsvis ägas av Oss eller Våra licensgivare. Webbplatsinnehåll kan endast nyttjas för dina personliga, icke-kommersiella ändamål och får inte reproduceras, modifieras, kopieras, ändras, spridas, anpassas, återpubliceras, visas upp, överföras eller säljas i någon form eller med några medel helt eller delvis. Du får inte avlägsna någon information om copyright eller annan upphovsrätt som ingår i något av Webbplatsinnehållet.

Beställningar och specifikationer
För att lägga en beställning måste du följa den beställningsrutin som är angiven på Webbplatsen. Detaljer om slutligt Pris beträffande en viss Produkt samt betalningssättet anges på Webbplatsen.
Alla Produkter erbjuds till försäljning under förutsättning att de finns tillgängliga och förutsatt att Vi godkänner din beställning.
Vi förbehåller oss rätten att avvisa en beställning utan skyldighet att uppge något skäl till detta. Ingen Beställning ska anses godkänd av Oss förrän vi förbehållslöst har bekräftat den i Beställningsbekräftelsen.
Beställningsbekräftelsen kommer att innehålla detaljer om din Beställning, Priset och en beräknad leveranstid för Beställningen. Det är ditt ansvar att kontakta Oss och uppmärksamma Oss på eventuella fel eller misstag gällande Beställningen så snart som detta rimligen låter sig göra. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att en felaktig Produkt skickas till dig. Alla tider och datum som anges för leverans är endast uppskattningar. Vi kommer att göra allt som skäligen står i vår makt för att leverera Produkter inom den angivna tiden, men vi påtar oss inte något ansvar för om vi inte lyckas leverera inom den tiden.
Vi strävar efter att så korrekt som möligt visa och beskriva de tryckta färgerna i Produkterna som finns på vår Webbplats, men vi kan inte åta oss att ge några försäkringar om att färgerna i de tryckta Produkterna är i exakt överensstämmelse med dem som visas på din datorskärm eller i din mobiltelefon.
Vi kan när som helst komma att revidera, upphöra med eller modifiera produkter och tjänster utan förvarning och produkter kan komma att inte längre vara tillgängliga utan att detta i förväg uppges. Vi påtar oss inte någon ansvarsskyldighet av något slag för att en produkt eller tjänst inte är tillgänglig.

Prissättning & Betalning
Vi kan komma att ändra priset på en Produkt innan du har lagt en beställning.
Trots att vi gör vårt bästa kan det hända att några av Produkterna som finns på Webbplatsen är felaktigt prissatta eller att priset kan komma att höjas mellan det att du lagt din Beställning och Vårt godkännande av din Beställning. Vi kommer i normalfallet att bekräfta priserna som en del av leveransrutinen så att Vi, i det fall en Produkts korrekta pris är lägre än det angivna priset, debiterar det lägre beloppet när Produkten sänds till dig. Om en Produkts korrekta pris är högre än priset som angetts på Webbplatsen kommer vi i normalfallet, efter eget gottfinnande, antingen att kontakta dig för att få dina instruktioner eller inställa din beställning och meddela dig om en sådan inställd beställning så att du om du så önskar kan göra en förnyad beställning till det korrekta priset.
För order som skickas inom EU inkluderar priserna moms och alla andra tillämpliga skatter och/eller importtullar. Tillämpliga skatter och importtullar baseras på det slutliga priset på din beställning och de aktuella belopp som är gällande i den relevanta skattejurisdiktionen.
Beställningar med en leveransadress utanför EU kan bli föremål för importtullar och skatter (inklusive moms) vilka påförs så snart leveransen når destinationslandet. Alla sådana tilläggsavgifter likaväl som kostnader för tulldeklarering etc måste betalas av dig som varande importör av varan. Du bör vara medveten om att tullbestämmelser och praxis varierar mycket från land till land. Vi rekommenderar att du kontaktar din lokala tullmyndighet för ytterligare information.
Betalning måste göras via våra betalningsförmedlare vid tidpunkten för Beställningen när den är godkänd av Oss. Betalningen i sin helhet kommer att mottas vid denna tidpunkt och Avtalet träder då i kraft. Du kommer att ombes ange dina betalningsdetaljer till relevant tredjepartsbetalningsförmedlare och du kan också komma att ombes godkänna ytteligare villkor gällande nyttjandet av den tjänsten. Vi kan inte påta oss något ansvar, och avsäger oss härmed detta i den fulla utsträckning som tillämplig lag medger, som uppstår i samband med ditt nyttjande av sådan tredjepartsbetalningsförmedlare.
Du garanterar att alla de detaljer du förmedlar till Oss i samband med din Beställning och dess leverans är korrekta och att den valda betalningsmetoden är ditt ansvar och att erforderligt belopp eller kreditvärdighet finns tillgänglig för att täcka den fulla kostnaden för Beställningen.

Leverans och Godkännande
Adressen för leverans av dina Produkter kommer att vara den som visas på Beställningen och den normala leveransmetoden (såvida inte annat specifikt har överenskommits) ska vara postförsändelse första klass.
Om du har beställt mer än en Produkt förbehåller vi oss rätten att leverera din Beställning i delleveranser. Om Beställningen kommer att levereras i delleveranser kommer varje leverans att utgöra ett separat Avtal.
Vi kommer att eftersträva att behandla din Beställning och framställa din Produkt inom den tidsperiod som är angiven för varje delprodukt. Produktionstider kan emellertid variera och alla offererade leveranstider för produkterna är endast en uppskattning. Leveranstiden ska inte tillskrivas för stor vikt i de här Villkoren och vi påtar oss inte något ansvar för eventuell förlust eller merkostnad som du kan drabbas av som ett resultat av eventuell försening i leveransen av din Beställning.
När du mottar Produkterna måste du kontrollera dem för att utesluta eventuella defekter eller avvikelser innan du skriver på att de anlänt i gott skick. Om du skriver på att de anlänt i gott skick har du godkänt att varorna är i ett acceptabelt skick. Paket som inte har signerats men godtagits vid mottagandet ska anses vara påskrivna som anlända i gott skick.
Om du kan se något tecken på skada på paketet/paketen ber vi dig skriva under att försändelsen är skadad. I annat fall kan vi inte återbetala eller ersätta varan, utöver din lagstadgade rätt.
Du måste finnas tillstädes och ta emot leveransen på leveransdagen eftersom kuriren endast gör upp till 2 ytterligare försök att leverera och försändelsen sedan returneras till Oss på din bekostnad. Om leveransen inte kan genomföras eller returneras på grund av en felaktig adressangivelse, kommer du att debiteras returavgift.
Om du på ett orättmätigt vis underlåter att ta emot leveransen av Beställningen kommer Vi inte under några omständigheter att vara förpliktigade att återbetala kostnaden.

Risk och Äganderätt
Ansvaret för risk eller skada eller förlust av din Beställning övergår till dig i samband med leveransen till den överenskomna adressen. Trots att leveransen är gjord och risker i samband med beställningen har övergått till dig innebär inte detta att äganderätten förknippad med Beställningen övergår från Oss till dig förrän vi har erhållit full betalning av Priset och alla andra belopp som ska betalas, som utgör skuld eller som har förfallit till betalning av dig till Oss beträffande Beställningen eller någon annan Beställning som skett mellan dig och Oss.

Returer, återbetalningar och rätt att annullera Beställning
Du har rätt att annullera en Beställning endast under följande omständigheter:
(a) Om Vi inte har levererat Beställningen inom 40 dagar efter det datum då du lade Beställningen;
(b) I det fall Produkten har brister, fel eller inte överensstämmer med Beställningen, förutsatt att detta rapporteras vid tidigast möjliga tillfälle efter att du har upptäckt felet eller defekten (och eftersom du ska anses ha kontrollerat Produkten så snart som det är praktiskt möjligt efter leveransen och aldrig senare än 14 dagar efter mottagandet av Produkten).
Om en Beställning annulleras i enlighet med villkoren i punkt (a) eller (b) ovan, ska Vi ansvara för alla betalda belopp (inklusive avgifter för ursprunglig leverans och retur (om tillämpligt) vad beträffar Beställningen i fråga.
Anmälan om att du önskar annullera Beställningen ska göras via e-post till hello@wonderbly.com
För att undvika eventuella missförstånd ger ingenting i de här Villkoren, med undantag för de fall då Produkten har fel eller defekter, dig rätt att annullera Beställning av Produkten, då den, till sin natur, har framställts speciellt för dig och/eller är uppenbart personaliserad.
Returnering av en Produkt till oss ska göras i dess originalförpackning (vilken du ska spara för detta ändamål).
Ingenting i den här paragrafen påverkar dina lagstadgade rättigheter.

Friskrivning och ansvarsbegränsning
Även om vår strävan är att se till att informationen som finns på den här Webbplatsen ("Webbplatsinnehållet") är korrekt och felfri, kan vi inte lämna någon garanti för att Webbplatsinnehållet är i alla delar korrekt och fullständigt. Vi kan, när som helst och utan förvarning, komma att göra förändringar i Webbplatsinnehållet, eller i någon produkt, något pris eller några avgifter som beskrivs på webbplatsen. Webbplatsinnehållet kan vara inaktuellt och vi förbinder oss inte att hålla sådant material uppdaterat.
Vi kommer att underhålla Webbplatsen med all skälig kompetens och omsorg. Visst Webbplatsinnehåll kan vara tillhandahållet av tredje part och vi garanterar inte och påtar oss inget ansvar för att sådant Webbplatsinnehåll är korrekt, komplett, aktuellt eller tillförlitligt.
Därför är, bortsett från de undantag som uttryckligen omnämns i de här Villkoren, Webbplatsen, och allt Webbplatsinnehåll som tillhandahålls via den, publicerade "i befintligt skick" utan någon utfästelse eller någon garanti av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått (antingen via rättspraxis, sedvanerätt, författning eller på annat sätt). I fullständig enlighet med gällande lagar avsäger vi oss ansvaret för samtliga andra villkor, framställanden, utsagor och garantier (vilket innefattar, men inte begränsas till, eventuella underförstådda garantier för lämpligheten för ett visst syfte vad beträffar Webbplatsen eller Webbplatsinnehållet eller att din användning av Webbplatsen eller Webbplatsinnehållet inte inkräktar på någon tredje parts rättigheter.)
Vi lämnar inte någon garanti för att Webbplatsen, allt Webbplatsinnehåll och alla funktioner på Webbplatsen kommer att vara avbrottsfria eller felfria, att defekter kommer att korrigeras, eller att Webbplatsen eller servern som tillhandahåller den är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Vi lämnar inte någon garanti för eller gör några utfästelser om att Webbplatsen och Webbplatsinnehållet kommer att motsvara dina förväntningar och inte heller ger vi några garantier för eller utfästelser angående användningen eller resultatet av användningen av allt Webbplatsinnehåll vad beträffar dess fullständighet, korrekthet, pålitlighet eller annat. Vi påtar oss inte ansvaret för Webbplatsens säkerhet eller för eventuella driftsavbrott hos Webbplatsen oavsett orsak, för förlust eller förvanskning av något material vid överföring, eller för förlust eller förvanskning av material eller data när detta laddas ner till ett annat datorsystem.

Ansvarsskyldighet
Vi garanterar dig att alla Produkter som köps från Oss via Webbplatsen är av tillfredsställande kvalitet och skäligen anpassade för de syften för vilka produkter av samma typ normalt tillhandahålls. I fullständig enlighet med gällande lagar avsäger vi oss ansvar för alla andra villkor, framställanden, utsagor och garantier, vare sig uttryckligen eller underförstått (antingen via rättspraxis, sedvanerätt, författning eller på annat sätt).
Vår ansvarsskyldighet för förluster du drabbas av som ett resultat av vårt brott mot detta Avtal är strikt begränsad till nettoinköpspriset för Produkten du köpt (exklusive skatter och leveranskostnader).
Ingenting i de här Villkoren ska undanta eller begränsa vår ansvarsskyldighet för: dödsfall eller personskada orsakad av vår oaktsamhet, eller någon förlust som drabbar dig som ett resultat av din tillit till någon bedräglig oriktig uppgift från Oss till dig; eller någon ansvarsskyldighet som inte kan undantas eller begränsas i enlighet med gällande lag.
Du godkänner uttryckligen att din användning av och surfning på Webbplatsen samt användning av Webbplatsinnehållet sker på egen risk.
I enlighet med villkoren ovan godkänner du att vi inte ska hållas ansvariga för: (a) eventuell direkt förlust, fordran eller skada, eller några straffrättsliga, speciella, åtföljande eller resulterande skador av något slag som inte är direkt förknippade med incidenten som orsakade din fordran; eller (c) eventuell förlust av vinst eller förlust av kapital eller förvanskning av data (antingen direkt eller indirekt), vare sig det i förekommande fall är baserat på avtal, kränkning (inklusive försumlighet), strikt ansvarsskyldighet eller annat, vilket härrör sig från eller på något sätt är kopplat till (i) någon användning av den här Webbplatsen eller Webbplatsinnehållet; (ii) de här Villkoren; (iii) Produkterna; (iv) något fel vid eller försening av användningen av någon komponent på Webbplatsen, Webbplatsinnehållet eller någon annan tjänst, innefattande men inte begränsat till eventuellt avbrott i tillgängligheten till Webbplatsen, Webbplatsinnehållet eller tjänsterna, oavsett hur lång tid dessa varit otillgängliga; (v) all användning av eller tillit till något Webbplatsinnehåll eller annan information, vare sig det gäller material, programvara, produkter, tjänster eller relaterad grafik som erhållits via Webbplatsen, i samtliga fall även om vi har blivit förvarnade om möjligheten till sådan förlust eller skada.
Vi ska inte hållas ansvariga för någon förlust, skada, kostnad eller utgift (inklusive förlust av inkomst) som härrör sig direkt eller indirekt från något fel eller någon försening vid utförandet av något åtagande under dessa Villkor, beroende på någon händelse eller omständighet som rimligen ligger utanför vår kontroll, innefattande men inte begränsat till, eventuella strejker, konfliktåtgärder, strömavbrott eller problem med utrustningen, myndighetsåtgärder eller force majeure.
Tillämplig lagstiftning i det land där du är bosatt kanske inte tillåter begränsning eller undantag från ansvarsskyldighet vid skador av lindrigare eller allvarligare art, så ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller för dig.
Beroende på de risker som ingår i att använda internet kan vi inte hållas ansvariga för eventuella skador på eller virus som kan drabba din datorutrustning eller någon annan egendom när du använder eller söker på Webbplatsen. Nedladdningar och annat införskaffande av något Webplatsinnehåll via Webbplatsen görs på eget bevåg och egen risk och med ditt godkännande att du är ensamt ansvarig för eventuell skada på ditt datorsystem eller förlust av data som resultat av nedladdningen eller införskaffandet av något sådant Webbplatsinnehåll.

Skadeslöshet
Du godkänner att du ansvarsbefriar, nu och senare, skyddar och håller Oss och Våra moderbolag, dotterbolag, koncernbolag och var och en av våra olika befattningshavare, chefer, anställda, ägare, agenter, konsulter, partners, informationsleverantörer och licensgivare skadeslösa från och skyddade mot alla eventuella fordringar, skador, ansvarsutkrävanden, krav, förluster, kostnader och utgifter (inklusive rättsliga kostnader) (även om dessa inte är förutsägbara eller möjliga att undvika) som åsamkats av eller drabbat någon av dessa parter och alla fordringar eller rättstvister som härrör från eller hotar att uppstå från eller i samband med din användning av Webbplatsen, Webbplatsinnehållet eller tjänsterna som tillhandahålls via Webbplatsen, ditt agerande i samband med användningen av Webbplatsen eller tjänsterna som tillhandahålls eller med andra användare av Webbplatsen, eventuella köp, transaktioner, uppgörelser eller arrangemang med någon tredje part via Webbplatsen eller på en tredje parts webbplats, eller något brott mot de här Villkoren eller någon lag eller någon tredje parts rättigheter.

Avslutande
Vi kan komma att ta bort Webbplatsen eller upphöra med tillhandahållet av någon av de tjänster som är tillgängliga via Webbplatsen vid vilken tidpunkt som helst efter eget gottfinnande och av vilken anledning som helst.
Vi kan avsluta din tillgång till Webbplatsen av någon anledning efter vårt eget gottfinnande när som helst med eller utan förvarning.

Dataskydd och integritet
Vi kommer endast att använda personuppgifter som vi samlar in om dig i enlighet med vår Policy för personuppgiftsskydd. Den här policy utgör en väsentlig del av de här Villkoren och det är viktigt att du läser den. Genom att godkänna de här Villkoren godkänner du också och ger ditt medgivande till vår Policy för personuppgiftsskydd.

Gällande lag
Den här överenskommelsen ska vara ställd under brittisk lag och tillämpas inom Englands och Wales jurisdiktion.